HRV parametry v aplikaci Elite HRV

Seriál HRV (variabilita pulzu)
Seriál HRV (variabilita pulzu)

Protože exaktních parametrů je mnoho, jejich zkratky jsou nesrozumitelné, pro laika nezapamatovatelné a navíc nijak intuitivní, zavedli jednotlivé aplikace a programy svoje vlastní uživatelské indexy a hodnocení, pochopitelné a intuitivně interpretovatelné pro neproškoleného uživatele. Týkají se většinou tří základních oblastí – rovnováhy sympatiku a parasympatiku, aktuální kapacity vegetativního systému a tedy míry stresu a stresové rezervy a připravenosti k tréninku a relativní variability pulsu vztažené k celkové populaci, tedy jakési míře vaší všeobecné kondice v dané chvíli. Tyto indexy tvoří know-how týmů za jednotlivými aplikacemi a směšují v sobě s různou vahou a v různých poměrech všechny a nebo vybrané výše uvedené parametry. Protože každá aplikace hodnotí variabilitu trochu jinak, je těžké je mezi sebou porovnávat a není příliš moudré používat stabilně více než jednu. Dále uvedené indexy vycházejí z aplikace Elite HRV, ale nějaké podobné najdete i v mnoha jiných.

Pozn.: Kondicí se dále myslí všeobecnou kondici, odolnost vůči stresu fyzickému i psychickému (a nebo nemoci), tedy nikoliv jen prostou výkonnost. Mezi těmito dvěma hypotetickými hodnotami není nezbytně ani vztah příčiny a následku, ani prostá korelace. Mnohdy je to zcela naopak – vrcholná závodní forma a výkonnost znamená prakticky vyčerpanou kondici, všeobecnou odolnost nejen proti stresu a nemoci, ale i dalšímu tréninku (což je faktor, na který jak trenéři, tak závodníci rádi zapomínají).

Ranní měření v aplikaci Elite HRV

HRV skóre (0 – 100)

HRV skóre je úhelným kamenem a ústřední hodnotou celého systému měření v aplikaci Elite HRV. Je syntézou všech statistických parametrů provedených měření. Na rozdíl od PS – S rovnováhy a Readiness se jedná o absolutní hodnotu, porovnatelnou i mezi jednotlivými uživateli (stejné aplikace). HRV skóre a jeho výpočet je základem know-how každé aplikace a rozhoduje o tom, jako bude či nebude v praxi uživatelsky fungovat (protože vyhodnotit všechny statistické parametry dohromady je práce na tři hlavy)

HRV skóre roste – kondice a odolnost vůči stresu roste

PS – S rovnováha

Relativní ukazatel poměru aktivity sympatiku a parasympatiku. Tato rovnováha běžně kolísá v určitém rozsahu, který je pro každého jedince individuální a charakteristický. Muži mají obvykle lehkou převahu sympatiku, ženy tendují více k parasympatiku. Zatím co sympatikus signalizuje větší či menší akutní a momentální stres, parasympatikus značí útlum a regeneraci. Obě krajní polohy ale signalizují nějakou význačnější změnu v organismu. V mezidenním sledování je varování především velká rozkolísanost mezi krajními polohami. Zvětšený rozptyl hodnot ze dne na den je ostatně obecným upozorněním na probíhající změnu v organismu u všech parametrů.

Příklon k S – psychická aktivace, akutní stres, nervozita, stav po zátěži s vysokou intenzitou, počínající nemoc

Příklon k PS – psychický útlum, únava, regenerace, smutek, počínající nemoc

Index připravenosti (Readiness, 0-10)

Index připravenosti ukazuje vaší momentální relativní kondici, připravenost absorbovat stres, ať už tréninkový či jiný. Protože je jeho základem baseline a rovnováha sympatiku a parasympatiku, tedy sedmidenní klouzavý průměr, vztahuje se vždy k vaší momentální kondici.

Vaše připravenost může být stejně dobrá v širokém rozsahu rovnováhy PS-S.

Readiness roste – odolnost vůči stresu roste

Readiness klesá – odolnost vůči stresu klesá

Porovnání dnešního měření, včerejšího měření a baseline v aplikaci Elite HRV

Základní linie (Baseline, Trends, Average morning HRV)

Baseline je technicky klouzavý průměr HRV skóre za posledních 7 dní. Je základní hodnotou pro určení připravenosti. Jejím smyslem je přizpůsobit interpretaci absolutních základních statistických hodnot vaší momentální kondici tak, aby byly jasně viditelné momentální změny trendů. Ty by jinak zanikly na pozadí dlouhodobějších změn.

Sledovat hodnotu baseline a trend její změny je důležitým ukazatelem dlouhodobých změn kondice.

Baseline klesá – kondice klesá

Baseline roste – kondice roste